محصولات توانبخشی

سیاست حفظ حریم خصوصی

اطلاعات مندرج در پروفایل های شخصی که از سوی مشتری در این سایت به ثبت میرسد نزد وبسایت ariomehr.com امانت حساب
میشود و وبسایت تمامی قوانین مربوط به راز داری را برای آن مرتبت میداند.
وبسایت به هیچ وجه مجاز به انتشار، خرید و فروش و در اختیار قرار دادن این اطلاعات به غیر را ندارد.
تنها به درخواست دستگاه های قانونی وب سایت مجاز است اطلاعات مشتریان خود را به دستگاه های ذی صلاح ارائه کند.