سیاست حفظ حریم خصوصی

اطلاعات مندرج در پروفایل های شخصی که از سوی مشتری در این سایت به ثبت میرسد نزد وبسایت ariomehr.com امانت حساب
میشود و وبسایت تمامی قوانین مربوط به راز داری را برای آن مرتبت میداند.
وبسایت به هیچ وجه مجاز به انتشار، خرید و فروش و در اختیار قرار دادن این اطلاعات به غیر را ندارد.
تنها به درخواست دستگاه های قانونی وب سایت مجاز است اطلاعات مشتریان خود را به دستگاه های ذی صلاح ارائه کند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است