راهنمای ثبت سفارش و مدیریت نیرو

راهنمای ثبت سفارش و مدیریت نیرو

با دورد و تشکر از انتخاب آریومهر شرایط شرکت برای مشخص کردن نیروی مطلوب طبق شرایط شما بر این اساس میباشد که ابتدا بعد از تماس اولیه و ثبت سفارش شما یک پیامک مبنی بر تاییدیه ثبت سفارش برای شما ارسال میگردد. سپس بعد از مشخص شدن نیروی مطلوب بر اساس شرایط درخواستی شما یک پیامک دیگر حاوی مشخصات و کدملی نیرو برای شما ارسال میگردد. نیرو میبایست طی دو ساعت بعد از ارسال پیامک با شما تماس گرفته و زمانی رو برای یک جلسه مصاحبه حضوری با ایشان تعیین کنید. (در صورت عدم تماس ایشان با شما حتما بعد از مدت مشخص شده به شرکت اطلاع دهید.) بعد از پایان جلسه مصاحبه و در صورت رضایت هر دو طرف، نیرو برای دو جلسه آزمایشی مشغول به کار میگردد و درصورت رضایت مجدد طرفین عقد قرارداد در شرکت صورت میگرد لازم به ذکر است که دو روز آزمایشی نیرو شامل حقوق میباشد که براساس حقوق تعیین شده ماهانه نیرو مشخص میگردد. بعد از عقد قرارداد در صورت عدم رضایت از عملکرد نیرو یا بروز مشکلات انضباطی کارفرما میتواند در خواست تعویض ایشان را به شرکت اعلام نماید در این صورت بعد از تعویض نیرو حقوق و دستمزد نیروی قیل به صورت روزمزد و تا مدتی که مشغول به کار بوده است با ایشان تسویه حساب میگردد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است