تغییر وضعیت و ویرایش اطلاعات

نام و نام خانوادگیکد ملیشماره تماس
نام و نام خانوادگیکد ملیشماره تماس
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است