نیروهای آماده بکار

عکس سلفینام و نام خانوادگیجنسیتشماره تماسمیزان حقوق درخواستی به ازاء هر ساعت کارینمایش پروقایل کاربر
عکس سلفیعلیمیرزا زلقیمرد0913907157470,000 توماننمایش جزییات
رسول مرادی دستجردیمرد0913406131070,000 توماننمایش جزییات
عکس سلفیحسین درویشیمرد0913435700370,000 توماننمایش جزییات
عکس سلفینجمه رضابیگی داورانیزن0913648567470,000 توماننمایش جزییات
عکس سلفیحامد زارعیمرد0937427576070,000 توماننمایش جزییات
نسرین وزیری اسفرجانیزن0913170283870,000 توماننمایش جزییات
محسن خدابخشی سامانیمرد0936428013970,000 توماننمایش جزییات
بهمن جهانبخشمرد0996233274370,000 توماننمایش جزییات
عکس سلفیمحمدرضا شفیعی علی ابادیمرد0913780873670,000 توماننمایش جزییات
عکس سلفیسعید شاهیمرد0913426220170,000 توماننمایش جزییات
عکس سلفیعلی جهان بخشیمرد0901611565470,000 توماننمایش جزییات
عکس سلفیزهرا نوین فرزن0913550188670,000 توماننمایش جزییات
عکس سلفیحسین قدرت الاعیانمرد0913094308470,000 توماننمایش جزییات
عکس سلفیمهدی ذاکریزن0913128036470,000 توماننمایش جزییات
عکس سلفیحسین مهدیمرد0913892327870,000 توماننمایش جزییات
علی کبیریمرد0991302693550,000 توماننمایش جزییات
عکس سلفینام و نام خانوادگیجنسیتشماره تماسمیزان حقوق درخواستی به ازاء هر ساعت کارینمایش پروقایل کاربر
mehransatvat وب‌سایت

نظرات بسته شده است.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است